EPCM ja EPC puhtaan siirtymän hankkeessa

Mitä EPCM-toimitusmalli tarkoittaa, miksi se on usein hyvä vaihtoehto puhtaan siirtymän hankkeiden toteuttamiseen ja mitä sen hyödyntämisessä kannattaa ottaa huomioon? Entä millaisissa hankkeissa EPC-malli toimii parhaiten? Näihin kysymyksiin vastaavat Fimpecin energiapalveluiden liiketoimintajohtaja Sami Nissinen, projektipalveluiden liiketoimintajohtaja Jorma Paananen ja EIA Manager Tero Siintoharju.

Puhtaan siirtymän hankkeille on usein tyypillistä, että liikkeellä ovat toimijat, joilla ei ole kokemusta suurten ja vaativien rakennusprojektien johtamisesta. Projektit pitäisi kuitenkin saada vietyä lävitse kustannustehokkaasti, budjetissa pysyen ja yllätyksiä välttäen. EPCM-toimitusmalli (Engineering, Procurement, Construction, Management) tarjoaa tähän eri kokoisissa teollisuuden investointihankkeissa koetellun ratkaisun. Siinä tilaaja ottaa avukseen EPCM-konsultin, joka auttaa projektin kaikissa vaiheissa.

Meille Fimpecissä tällainen toiminta on tuttua useista erilaisista hankkeista. Työnjako asiakkaan ja EPCM-konsultin kesken voi vaihdella projektin ja asiakkaan tarpeiden mukaan, mutta tyypillinen jako on seuraavanlainen:

Asiakas

Fimpecin EPCM-konsultti

Osaaminen ja kokemus asiakkaan käyttöön

EPCM-konsultin roolin voi tiivistää niin, että tämä auttaa asiakasta projektin jokaisella osa-alueella siten, että tehdyt päätökset perustuvat riittävään ymmärrykseen ja asiantuntemukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että konsultin on osattava kertoa se, mitä asiakas ei tiedä ja missä ovat projektin mahdolliset riskit.

Jotta tähän päästään, EPCM-konsultilta tarvitaan osaamista suunnittelusta ja sen alihankinnasta, aikatauluttamisesta, hankinnoista sekä rakennuttamisesta ja siihen liittyvästä valvonnasta. Meillä Fimpecissä tämä on ratkaistu niin, että hyödynnämme eri osa-alueilla niihin perehtyneiden asiantuntijoidemme osaamista.

Tällä tavoin pystymme näkemään asioita asiakkaan puolesta ja varmistamaan, että projekti etenee yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti.

Tässä yhteydessä on syytä korostaa hankintaosaamisen merkitystä. Teollisuuden hankkeissa oikea-aikaisten ja aikataulussa pysyvien hankintojen merkitys on ratkaiseva, jotta projekti voi edetä aikataulussa. Tämä edellyttää syvällistä kokemusta sekä hankinnasta että toimialasta, unohtamatta eri hankintamaiden kulttuurierojen ymmärtämistä.

Millaisen vaihtoehdon EPC tarjoaa?

Etenkin tuuli- ja aurinkovoimahankkeissa yhtenä toimitusmallina esiin nousee myös EPC (Engineering, Procurement, Construction). Siinä tilaaja tekee sopimuksen EPC-toimittajan kanssa, joka ottaa vastuun kokonaisuudesta: suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisesta sekä laatii omat sopimuksensa alihankkijoiden aliurakoitsijoiden ja laitetoimittajien kanssa.

Tilaaja on siis sopimussuhteessa ainoastaan EPC-toimittajaan, joka toimittaa laitoksen avaimet käteen -periaatteella. EPCM-projektissahan tilaaja tekee sopimukset laitetoimittajien ja urakoitsijoiden kanssa EPCM-konsultin avulla ja tukemana.

Omistajan näkökulmasta EPCM-projekti on usein tarkemmin määriteltynä selvästi edullisempi ratkaisu. Huomattavaa tällöin on kuitenkin EPC-mallia korkeampi tilaajan itsensä kantama onnistumisen riski. Vastaavasti EPC-projektissa riskit ovat periaatteessa pienemmät, mutta toisaalta hinta korkeampi toimittajan laskemasta kokonaisriskivarauksesta johtuen.

Myös EPC-projektit ovat meille Fimpecissä tuttuja ja parhaillaankin olemme mukana sijoitusyhtiö Exilionin Simoon rakennettavassa aurinkopuistohankkeessa, joka toteutetaan tällä hankintatavalla. Olemme olleet hankkeessa mukana esivalmisteluvaiheesta lähtien ja toimimme nyt projektin toteutusvaiheessa Owner’s Engineering -roolissa EPC-toimittajaa valvoen. Käytännössä huolehdimme tilaajan eduista hänen puolestaan.

Oikea toteutusmalli kannattaa miettiä aina tapauskohtaisesti

Projektit ovat erilaisia, ja on syytä todeta, ettei tietty toteutustapa ole rakennusprojektissa itseisarvo. Valinnan lähtökohdaksi kannattaa ottaa projektille asetetut tavoitteet ja tutkia, mikä toteutusmalli auttaa saavuttamaan ne parhaalla mahdollisella tavalla. Ei siis kannata jäädä kiinni ensimmäiseen esille nousevaan hankemuotoon, vaan miettiä perusteellisesti eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet juuri kyseisessä projektissa tunnistettuine erityispiirteineen.

Tämä on myös meidän tapamme toimia hankkeissa, joissa olemme mukana varhaisessa vaiheessa. Tuomme asiakkaan käyttöön kokemuksemme ja etsimme yhdessä hänen kanssaan juuri kyseiseen projektiin soveltuvan toteutustavan, jolla saadaan maksimihyöty minimipanostuksella.

Tapauskohtainen harkinta on hyvä lähtökohta kaikkiin rakennusprojekteihin, mutta puhtaaseen siirtymään liittyvien rakennusprojektien lisääntyessä jatkuvasti, on mielenkiintoista pohtia, miten edellä esitetyt projektimallit toimivat niissä.

Yksi ratkaiseva tekijä toimitusvaihtoehtojen valinnassa on projektin monimutkaisuus ja sen teknologinen uutuusaste. Hankkeen monimutkaistuessa niiden toimijoiden ja toimittajien joukko vähenee, jotka pystyvät ja uskaltavat ottaa vastuun kokonaisuudesta EPC-mallin mukaisena tai ainakin tarjouksen hinta nousee niin suureksi, ettei ratkaisu ole välttämättä paras mahdollinen liiketaloudellisesta näkökulmasta.

Yksinkertaistetusti tämä tarkoittaa sitä, että vakiintunutta teknologiaa soveltavat hankkeet, kuten aurinkopuistoprojektit, ovat monessa tapauksessa sellaisia, jotka soveltuvat EPC-toimituksiin. Näissä rakennusprojektin kokonaisuus muodostuu pääasiassa aurinkosähköjärjestelmästä ja infrarakentamisesta sekä on toteutukseltaan usein niin selkeä, että EPC-toimittaja on mahdollista löytää kohtuulliseen hintaan.

Uusiutuvan energian toista ääripäätä edustavat vetytalouden hankkeet, jotka sisältävät hyvin erilaisia osa-alueita, joista monet vaativat sekä erityisosaamista että samanaikaista teknologiakehitystä. Tällaiseen hankkeeseen EPCM on yleensä parempi vaihtoehto riskin jakautuessa sekä tilaajan että toimittajan kesken.

Tuulivoimahankkeet ja yleistymässä olevat hybridivoimalaitoshankkeet asettuvat näiden välimaastoon. Kokemuksemme mukaan nekin ovat usein niin monimuotoisia, ettei EPC-toimitus onnistu ainakaan haluttuun hintaan, kun taas EPCM on usein käyttökelpoinen vaihtoehto niiden toteuttamiseen.

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella rakennusprojektistasi ja siitä, miten voimme auttaa sen läpiviemisessä?

Sami Nissinen

liiketoimintajohtaja

ENERGIAPALVELUT

sami.nissinen@fimpec.com

+358 40 348 5401

Jorma Paananen

liiketoimintajohtaja, puhdas energia ja infra

PROJEKTIJOHTOPALVELUT

jorma.paananen@fimpec.com

+358 400 347 373

Lue nämä seuraavaksi