Projektit virtaamaan Fimpec IPD:tä ja Leania hyödyntäen

Fimpec IPD ja Lean tuovat aitoa lisäarvoa asiakkaidemme hankkeisiin ja tekevät toiminnasta avointa sekä tehokasta.

IPD eli Integrated Project Delivery (integroitu projektitoimitus) on projektin organisoitumismalli. Siinä muodostetaan yhteinen projektitiimi asiakkaan ja muiden avaintoimijoiden kesken ja tiimille asetetaan yhteiset tavoitteet. Jokainen toimija solmii asiakkaan kanssa oman sopimuksen, mutta rooleihin ja vastuisiin asetetaan niihin parhaiten sopivat henkilöt yritysrajoihin katsomatta.

Fimpec soveltaa hankkeissaan omaa Fimpec IPD-mallia. Keskeisin ero Fimpec IPD:n ja perinteisen IPD-toteutusmallin välillä on erityisesti Fimpecin IPD:n teollisuuteen kehitetty lähestymistapa, joka tiivistää projektiorganisaation yhteistyötä jo hankkeen aikaisessa vaiheessa. Fimpecin rakennus- ja suunnittelupäällikkö Eelon Lappalainen kertoo, että Suomessa perinteinen IPD:n käsitys juontaa juurensa allianssihankkeisiin, joissa pyritään sopimuksin sitouttamaan avaintoimijat yhteisiin tavoitteisiin ja parempaan yhteistyöhön.

”Fimpec IPD on kuitenkin syntynyt teollisuuden investointihankkeista teollisuusyritysten kanssa yhteistyössä. Se on kehitetty erityisesti juuri näihin hankkeisiin. Fimpecin mallissa yhteistyö aloitetaan hyvin aikaisessa vaiheessa, usein jo erilaisissa hanke- ja esiselvitysvaiheissa. Yhteystyön siemen kylvetään tuolloin asiakkaan tiimin kanssa. Yhteisiä tavoitteita kohti lähdetään hyvissä ajoin ennen investointipäätöstä. Fimpecin IPD:ssä olennaista on se, että työturvallisuus-, kustannus-, aikataulu- ja laatutavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa ja Fimpecillä on aidosti ”skin in the game”-mentaliteetti”, Lappalainen kuvailee.

Fimpec on hyödyntänyt IPD:tä onnistuneesti lukuisissa hankkeissa. Erityisesti Metsä Groupin Kemin ja Äänekosken biotuotetehdashankkeissa on nähty IPD-mallin hyötyjä. Äänekosken hankkeesta saatuja oppeja on kehitetty Kemissä asiakkaan kanssa ja syvällisempään yhteistyöhön on otettu mukaan myös tehtaan suunnittelusta vastaavat tahot aiempaa laajemmin. Molemmissa biotuotetehdashankkeissa rakennettiin yhteinen, avaintoimijoista koostuva projektitiimi jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Fimpec IPD pyrkii varmistamaan asiakkaan tärkeiden tavoitteiden täyttymisen. Lappalainen kertoo, että teollisuushankkeissa on erityisen tärkeää, että oma investointi saadaan turvallisesti, laadukkaasti, budjetissa ja aikataulussa käyntiin.

”Esimerkiksi teollisuuden asiakkaille on usein tärkeää saada luotettava kustannusarvio ja aikataulu, joka pohjautuu tietoon vastaavanlaisista hankkeista. Tässä Fimpec on erityisen vahva osaaja, koska yrityksen perustamisesta alkaen olemme keränneet teollisuushankkeiden jälkilaskenta- ja aikataulutietoa systemaattisesti ja hyödynnämme tämän tiedon aina asiakkaidemme hankkeissa. Lisäksi Fimpec IPD:ssä on selkeät toimintatavat hankkeen eri vaiheille. Erityisesti rakentamisen ja asentamisen välisen vaativan rajapinnan hallitsemiseksi yrityksellä on valmiit ja testatut toimintamallit. Tällöin työssä päästään etenemään jouhevasti, ja asiakas voi keskittyä omalta kannaltaan tärkeisiin asioihin”, Lappalainen summaa.

IPD perustuu virtaustehokkuuden parantamiseen Leanisti

IPD:n käsite on tullut projektitoiminnan kielenkäyttöön Leanin kautta. Lean-toimintafilosofia perustuu virtaustehokkuuden parantamiseen. Tämä tapahtuu siten, että pyritään poistamaan työn virtauksen esteitä erilaisin menetelmin ja vähentämään hukkatyötä, jota syntyy eri toiminnoissa.

Fimpecin suunnitteluinsinööri Tatu Kivinen kertoo, että Lean-toiminnan ydinperiaate on työn tuottaman lisäarvon ja edistymisen tunnistaminen. Leanissa on tärkeää tunnistaa se mistä on oikeasti hyötyä sekä toisaalta myös se mistä on haittaa. Yksi keskeinen asia tämän takia onkin se, että työtä visualisoidaan, jotta pystytään ennakoimaan tulevia tehtäviä ja niiden edellytyksiä.

Toinen keskeinen periaate Leanissa on keskeneräisen työn rajoittaminen. Projektista tulee virtaustehokkaampi, kun keskitytään olennaisiin tehtäviin sen sijaan, että kasvatetaan työvuorta. Kolmas keskeinen Lean-periaate on se, ettei työtä tehdä siiloutuneesti, vaan avoimessa yhteistyössä.

Kivinen kuvailee, että parhaimmillaan Lean tuo asiakkaalle luotettavamman toimituksen, jossa aikataulut pitävät ja toiminta on läpinäkyvää asiakkaalle. Työntekijöille Lean on taas motivoiva toimintaperiaate, joka tuo onnistumisen tunnetta jatkuvan oppimisen ja kehittämisen mallin kautta.

”Lean-ajattelulla on suuri potentiaali asiantuntijatyössä, vaikka se ei olekaan niin käsinkosketeltava toimintamalli. Leaniin tulee kuitenkin sitouttaa koko työyhteisö johdosta työntekijöihin, jotta se kunnolla integroituu jokapäiväiseen tekemiseen. Lean on oikeastaan enemmänkin kulttuuri tai filosofia kuin vain yksi toimintastrategia”, kuvaa Kivinen.

Fimpec IPD ja Lean avaimet projektin onnistumiseen

Fimpecillä Lean ja IPD toteutuvat osaavien asiantuntijoiden kautta. Työntekijät ovat kokeneet omakohtaisesti sen, miten Lean-menetelmät ovat hyödyksi jokapäiväisessä projektityössä. Yritys on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, mutta Lappalainen kertoo huomanneensa, että myös uudet työntekijät omaksuvat Lean-menetelmiä projekteissa vanhempien konkareiden rinnalla. Fimpecillä Lean on integroitu osaksi toimintaa, ja sillä on myös alusta asti ollut johdon tuki.

Lean-rakentamisen parissa eräs yleisimmistä organisoitumistavoista isoissa ja vaativissa hankkeissa on juuri IPD. Lappalainen tarkentaa, että perinteinen malli, jossa toimijat osaoptimoivat omaa liiketoimintaansa siiloutuneesti ja johtavat projektia pääosin sopimusten kautta, on IPD:n vastakohta. Niinkin hankkeita voi edistää, mutta teollisuuden yhä nopeatahtisempien ja vaativampien hankkeiden johtamisessa sellainen malli ei enää riitä. Tämä synnyttää tarpeen IPD:n kaltaiselle toimintatavalle.

”Parempaan virtaustehokkuuteen pyrkiminen on tietenkin tietynlainen ideaali, jota ei koskaan tavoiteta, mutta ilman suuntaa toiminta ei kehity. Olen erittäin luottavaisin mielin sen suhteen, että saamme uudessa Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas-hankkeessa juurrutettua Lean-menetelmiä ja Fimpec IPD:tä uusiin työntekijöihimme, urakoitsijoiden edustajiin, laitetoimittajiin, ja että asiakkaamme kokee hyötyvänsä käyttämistämme menetelmistä. Näin varmistamme tulevaisuudessakin yhteistyön ja IPD-mallimme jatkuvan kehittämisen asiakkaidemme tarpeisiin”, luonnehtii Lappalainen.

Lue nämä seuraavaksi